KVALITETSMÄTNING

Krav på kvalitetsmätning

Inom såväl socialtjänsten som hälso- och sjukvården finns lagregler om kvalitetssystem. Närmare regler om kvalitetssystem har meddelats av Socialstyrelsen. Motsvarande regler gäller för hem för vård eller boende. För skolan finns regler om kvalitetsredovisning. För samtliga verksamheter finns regler om systematiskt arbetsmiljöarbete som också är en form av kvalitetsarbete.

Kvalitetsmätning är en väsentlig del av varje kvalitetssystem. I praktiken är det dock ett omfattande arbete att ta fram de frågeställningar som skall belysas. Ännu svårare är det att analysera svaren på frågorna, att redovisa resultaten av analysen och att återföra resultaten i begriplig form till verksamheten. Sättet att distribuera enkäter och att samla in svarsdata måste också kunna variera efter målgruppen och svarsvolymer.

En flexibel lösning

Vi har utvecklat ett webbaserat IT-system som ger varje kund kraftfulla verktyg att hantera vitt skilda former av kvalitetsmätning. Användarvänlighet och flexibilitet har varit vägledande för utvecklandet av detta system. Programmet kräver ingen installation, du behöver endast en vanlig webbläsare.

Sekundsnabb statistik

Statistik kan skapas sekundsnabbt. De vanligaste rapporterna tas fram med ett musklick. Rapporterna redovisas såväl i diagramform som tabellform. Du kan även exportera rapporterna till Excel. Du kan redovisa resultat per enskild fråga eller frågegrupp (till exempel om du har flera frågor som berör samma tema). Resultatet kan grupperas per organisatorisk enhet eller per enskild tilläggsvariabel som du valt, t ex ålder eller kön.

Upplägg av undersökningen

Med några enkla musklick avgör undersökningsledaren vilket frågeformulär som skall användas, vilken poängskala som skall gälla, till exempel 1-6, vilka organisatoriska enheter som berörs samt vilka statistiska tilläggsvariabler som skall användas. Om du till exempel mäter hemtjänst kan organisatorisk enhet, ålder, kön och familjetyp vara aktuella. Mäter du arbetsmiljö kan till exempel arbetsställe, anställningsform, typ av befattning, tjänstgöringsgrad och utbildning vara av intresse.

Genomtänkta frågeformulär - enkel registrering

Programmet innehåller färdiga frågeformulär för olika delar av verksamheten. Inte bara den utåtriktade verksamheten som berör klienter, elever eller patienter kan granskas utan även t ex arbetsmiljö och IT-verksamhet. Eftersom vi har gratis support skapar vi ofta frågeformulären. Du kan dock skapa egna frågeformulär eller modifiera de frågor som levereras med programmet. Alla enkäter fylls i programmet och statistiken generas i programmet. 

Även om du har en mängd svarsformulär, är registreringen enkel och utgörs i princip av ett musklick per fråga. Importmöjligheter från Excel finns. Den som besvarar kan göra detta antingen i pappersform genom utskrift av aktuellt frågeformulär eller digitalt genom att få åtkomst till frågeformuläret.

Kontakta oss för ytterligare information

Vi kan gärna ge dig ytterligare information om programmet samt visa dig hur programmet fungerar, antingen på plats hos dig eller via delad bildskärm över Internet.


Visning av våra system

Vi visar dig gärna våra system. Ett smidigt sätt att göra detta är en personlig fjärrdemo. Vi kommer överens om en tidpunkt då du sitter framför en Internetansluten dator, ringer upp dig och du klickar på någon av knapparna nedan. Vi låter dig få åtkomst till presentatörens bildskärm som visar dig hur programmet fungerar samtidigt som ni kan prata med varandra över telefonen. Alternativt kan du få en länk för att komma till våra förinspelade presentationer (klicka här).