SEMINARIER I SOCIALRÄTT

En föränderlig socialtjänst

Lagstiftningen inom socialtjänsten förändras, ny rättspraxis tillkommer och en mängd nya juridiska problem uppstår. För att kvalitetssäkra verksamheten krävs kontinuerlig utbildning. Nedan beskrivs våra mest efterfrågade socialrättsliga seminarier. Dessa hålls oftast på plats hos er och kan utformas efter era önskemål.

Föreläsare är Bo Hjort. socionom och VD för Infosoc Quality AB samt kvalitetschef i systerbolaget Infosoc Rättsdata AB. Han har varit verksam som universitetslektor i socialrätt vid socialhögskola, socialkonsulent vid länsstyrelse samt IFO-samordnare respektive AU/ADB-chef vid socialförvaltning. Han anlitas ofta av kommuner som expertkonsult i svårare socialtjänstärenden och för kvalitetsarbete.

1. Offentlighet och sekretess

Allmänt om seminiariet

Inom socialtjänsten finns många känsliga personuppgifter som omfattas av stränga sekretessregler. Dessa regler är både komplicerade och svåröverskådliga. Dessutom gäller sedan halvårsskiftet 2009 en ny offentlighets- och sekretesslag. Vi går igenom både regler och praxis men behandlar också de många frågor som deltagarna brukar ställa. Detta seminarium riktar sig till samtliga tjänstemän och förtroendemän inom socialtjänsten.

Exempel på innehåll
 • Begreppet allmän handling
 • Utlämnande av allmän handling
 • Diarium eller personakt
 • Översikt av offentlighets- och sekretesslagen
 • Sekretess gentemot enskild
 • Sekretess mellan myndigheter
 • Meddelarfrihet till massmedia
 • Sekretess i IT-miljö

2. Ärendehandläggning

Allmänt om seminariet

Inom kommunal socialtjänst finns ett mycket stort inslag av myndighetsutövning. Man har stora befogenheter men också ett omfattande ansvarsområde. Handläggningen av ärenden styrs av en mängd komplicerade regler. Seminariet behandlar handläggnings-processen från början till slut. Rättsregler och rättspraxis ställs i relation till praktiska frågeställningar.

Exempel på innehåll
 • Vissa grundbegrepp,t ex ärende och beslut
 • Öppnande resp avslutande av ärende
 • Utredning
 • Kommunicering,företräde inför nämnd
 • Nämndbeslut och delegations-beslut
 • Beslutsformulering
 • Överklagande,omprövning och självrättelse
 • Jävsfrågor

3. Utredning och dokumentation

Allmänt om seminariet

Socialtjänsten har ett dokumentationsansvar såväl under handläggningsprocessen som vid genomförande av olika insatser. Dokumen-tationen omfattar vitt skilda typer av ärenden. Dokumentationen är också en av de första saker som tillsynsmyndigheter granskar, vilket ofta resulterar i kritik på olika punkter. För att anknyta till era dokumentationsrutiner går vi innan seminariet igenom ett urval av era olika dokumenttyper, både mallar och färdiga dokument.

Exempel på innehåll
 • Allmänna principer för utred-ningsverksamhet
 • Skrivregler och dokument-layout
 • Utredningsmallar
 • Beslutsformuleringar
 • Personaktshantering
 • Diarieföring
 • Arkivering och gallring
 • Genomgång av sociala utred-ningar m m

4. Socialnämnden

Allmänt om seminariet

Många ledamöter och ersättare i en socialnämnd saknar socialrättslig utbildning. Samtidigt har man att ta ställning till en mängd svåra frågor avseende myndighetsutövning, resursavvägningar och organisation. Vi går systematiskt igenom allt som en nämndledamot behöver veta. Även erfarna nämndledamöter har stor nytta av seminariet. Det är en fördel om en eller flera ledande tjänstemän deltar i seminariet för att uppnå en anknytning till befintliga förvaltningsrutiner.

Exempel på innehåll
 • Den kommunala organisationen
 • Tillsyn- och besvärsmyndigheter
 • Ansvarsfördelning nämnd - förvaltning
 • Delegationsbeslut
 • Översikt av socialtjänstlags-tiftningen
 • Praktiska sekretessfrågor
 • Sammanträdesregler
 • Kvalitetsarbete

5. Ekonomiskt bistånd

Allmänt om seminariet

Ekonomihandläggare fattar flest beslut inom den kommunala socialtjänsten. Denna handläggargrupp har särskilt stort behov av att känna till aktuell rättspraxis för att göra handläggningen rättssäker och enhetlig. På detta seminarium går vi igenom en mängd praktiska frågor som ofta dyker upp i ekonomihandläggarens vardag och gör en systematisk genomgång av relevant rättspraxis.

Exempel på innehåll
 • Retroaktivt resp framtida normöverskott
 • Arbetskravet
 • Inkomstberäkningar
 • Särskilda grupper och ändamål
 • Självförvållade behov
 • Det yttersta ansvaret
 • Förhandsbesked
 • Behandlingsvillkor

6. Exempel på skräddarsydda utbildningsdagar

Utvidgad användarutbildning

Om du har vår rättsdatabas för socialtjänst kan vi kombinera en användarutbildning med en genomgång av de regler och den rätts-praxis som är särskilt relevant för den aktuella deltagargruppen.

Tillsynsförberedelser

Vi ägnar en konsultdag eller två för att hitta brister i rutiner och dokumentation. Genomgången kan kompletteras med en seminariedag för genomgång av funna brister och förslag till förbättringar. En sådan utbildningsinsats kan vara särskilt lämplig inför ett tillsynsbesök.

Förvaltningsrättsprocessen

Vi går igenom både teoretiskt och praktiskt hur LVM- och LVU-mål går till. Vi kan även ha en fingerad förvaltningsrättsförhandling med domare och advokat.

Kvalitetsarbete

Vi går bland annat igenom kvalitetsmätning, avvikelserapportering, klagomålshantering och framtagande av digitala rutinhandböcker. Vi ger praktiska exempel på hur sådant kvalitetsarbete praktiskt kan genomföras och kan bistå med synpunkter på befintligt kvalitetsarbete hos er.