AVVIKELSERAPPORTERING

Avvikelserapportering i praktiken

Avvikelserapportering är en väsentlig del av varje kvalitetssystem. Det handlar om att systematiskt upptäcka, dokumentera och åtgärda händelser och förhållanden som avviker från en kvalitativt god verksamhet. I praktiken är det svårt att få ett fungerande system för avvikelserapportering utan hjälp av IT-stöd. Manuella pärmar för avvikelserapportering ute på olika håll i organisationen kan vara svåra att underhålla. Rapporteringen blir sällan enhetlig, fullständig och överblickbar – ej heller dokumentationen av vidtagna åtgärder. Eventuell statistikproduktion blir tidsödande och integration med klagomålshantering försvåras.

Regler för avvikelserapportering

Inom såväl socialtjänsten som hälso- och sjukvården finns lagregler om kvalitetssystem. Närmare regler om kvalitetssystem har meddelats av Socialstyrelsen. Motsvarande regler gäller för hem för vård eller boende. För skolan finns regler om kvalitetsredovisning. För samtliga verksamheter finns regler om systematiskt arbetsmiljöarbete som också är en form av kvalitetsarbete.

En enkel lösning!

Vi har utvecklat ett webbaserat IT-system som tillgodoser verksamhetens praktiska behov. Eftersom avvikelserapportering förutsätter delaktighet av en bred krets av personer måste det vara synnerligen användarvänligt – i praktiken självinstruerande.

Programmet kräver ingen installation, du behöver endast en vanlig webbläsare. Att registrera en avvikelse tar någon minut. Att ta fram listor och statistik över avvikelserna går sekundsnabbt och kräver vanligen ett enda musklick. Informationen är skyddad mot obehörig åtkomst.

Överskådliga listor, automatiska meddelanden per e-post

Olika överskådliga listor över enskilda avvikelser tas lätt fram. Du kan t ex välja att granska alla avvikelser vid din egen organisatoriska enhet, vissa typer av avvikelser, oåtgärdade avvikelser eller särskilt farliga avvikelser. Oåtgärdade avvikelser markeras med rött kryss, delvis åtgärdade med gul bock och

helt åtgärdade med grön bock. Det framgår även vem som är åtgärdsansvarig och avvikelsens betydelse. Listorna kan sorteras på valfritt sätt. Som komplement kan du få automatiska e-postmeddelanden avseende alla eller en förhands-definierad delmängd av avvikelserna.

Enkel registrering

Det går knappt att göra fel. Plocklistor, inbyggd hjälptext m m skapar en snitslad bana för den mest ovane användaren.

Sekundsnabb statistik

Du får en överblick över hela organisationens avvikelser, fördelade på olika sätt. Statistiken kan sparas i Excelformat.

Överskådliga diagram

Sifferstatistiken kompletteras med överskådliga diagram för att underlätta överblicken.

Kontakta oss för ytterligare information

Vi kan gärna ge dig ytterligare information om programmet samt visa dig hur det fungerar.

Visning av våra system

Vi visar dig gärna våra system. Ett smidigt sätt att göra detta är en personlig fjärrdemo. Vi kommer överens om en tidpunkt då du sitter framför en Internetansluten dator, ringer upp dig och du klickar på någon av knapparna nedan. Vi låter dig få åtkomst till presentatörens bildskärm som visar dig hur programmet fungerar samtidigt som ni kan prata med varandra över telefonen. Alternativt kan du få en länk för att komma till våra förinspelade presentationer (klicka här).