JOURNAL- OCH KVALITETSSYSTEM

Kvalitet - en god investering

Att investera i kvalitet brukar löna sig. Vare sig man tillhandahåller produkter eller tjänster behövs ett systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla eller bibehålla en hög kvalitetsnivå. Kvalitetsarbete kan ibland krävas av lagregler, ibland framtvingas av marknaden eller av egna ambitioner. Oavsett anledning behövs lättanvända, flexibla och högspecialiserade kvalitetsverktyg. För att utveckla sådana system och att möta även högt ställda kundkrav krävs både avsevärda specialkunskaper och ett högt kvalitetsmedvetande. Vi tål en närmare granskning i båda dessa avseenden.Kvalitetsmätning

Vi har ett webbaserat system för kvalitetsmätning (enkätsystem) som kan anpassas till de mest skilda verksamheter och inrymmer både kvalitetsfrågor och variabla tilläggsvariabler som möjliggör fördjupade statistiska analyser. Distributionen behöver inte ske via papper  utan kan ske via utskickade webblänkar. Positiva statistikrapporter kan sekundsnabbt skapa webblänkar som exempelvis kan läggas på den egna webbplatsen. Systemet kan användas i alla typer av verksamheter. 

Avvikelserapportering m m

Vi har ett webbaserat system för avvikelserapportering och klagomålshantering. Även detta system kan anpassas till de skilda verksamheter och kan inte bara stödja den interna avvikelserapporteringen utan även extern klagomålshantering och synpunkter från underentrepenörer. Vi föredrar att inte lägga ihop avvikelseprogrammet med journalsystemet nedan, dels på grund av att avvikelsesystemet är verksamhetsorienterat och journalsystemet är klientbaserat och dels på grund av diverse behörighetskonflikter (många ska komma åt avvikelser men i journalsystemet ska man bara se det som man berörs av i tjänsten).  

Journalsystem

Vi har tagit fram ett användarvänligt och flexibelt journalsystem främst för enskilda aktörer inom socialtjänst och hälso- och sjukvård - HVB-hem, öppenvårdsorganisationer och fristående aktörer inom patientsektorn (psykologer, psykiatriker, fysioterapeuter m fl) . Det tillgodoser såväl komplexa formella krav som varierande praktiska behov för den klientorienterade delen av verksamheten.

Organisationskalender

Vi har en organisationskalender som skapar sekundsnabb överblick över såväl alla mångskiftande, dagliga aktiviteter som alla personalscheman. Vem ska skjutsas vart, vilka besöker oss idag, vem jobbar natt och är bil x eller lokal y ledig? Dessutom finns synkronisering mellan journalsystemet och kalendern så att klientaktiviteter inte behöver läggas in dubbelt. 

Digitala rutinhandböcker och rättsdatabaser

Inom socialtjänstsektorn finns ett behov av dokumentation av rutiner av betydelse för säkerhet, kvalitet och effektivitet. Vi arbetar med att starta upp digitala rutinhandböcker för kommunala socialförvaltningar och HVB-hem. Vårt systerbolag Infosoc Rättsdata utvecklar och tillhandahåller bland annat webbaserade juridiska databaser med högförädlad juridisk information, nyhetsbrev m m inom en rad olika rättsområden. Se www.infosoc.se för mer information. Rutinhandböckerna har bland annat snabblänkar till lagrum och rättsfall som finns i rättsdatabaserna. 

Kundstöd och marknadsbearbetning

För privata aktörer med en fortlöpande relation till kunderna behövs exempelvis dokumentation av kundkontakter, kundvård, översikt av tjänster, produkter och försäljningsresultat. För att nå nya kunder krävs möjligheter till e-postutskick med millimeterprecision av målgruppen, snygga e-postmallar som kan anropas sekundsnabbt och enkel framtagning av kundlistor, bevakningslistor och aktivitetslistor som skapar struktur och effektivitet i marknadsbearbetningen. Vi har även ett system för detta. 

Visning av våra system

Vi visar dig gärna våra system. Ett smidigt sätt att göra detta är en personlig fjärrdemo. Vi kommer överens om en tidpunkt då du sitter framför en Internetansluten dator, ringer upp dig och du klickar på någon av knapparna nedan. Vi låter dig få åtkomst till presentatörens bildskärm som visar dig hur programmet fungerar samtidigt som ni kan prata med varandra över telefonen. Alternativt kan du få en länk för att komma till våra förinspelade presentationer (klicka här).