KONSULTARBETE

Vår kompetens

Den konsultkompetens som finns hos Infosoc Quality ligger främst inom områdena kvalificerad socialrättslig och förvaltningsrättslig rådgivning och utbildning, administrativ utveckling och IT-system för kvalitetsarbete. Vårt systerbolag Infosoc Rättsdata brukar även hålla i utbildningar inom områdena arbetsrätt och arbetsmiljö.
Utbildning

En ständig föränderlig socialtjänst vad gäller organisation, regelverk och praxis skapar behov av kontinuerlig fortbilding bland personalen. Det allt mindre juridiska inslaget i socionomutbildningen gör att även baskunskaper på viss områden ofta är litet tunna, t ex rörande sekretessregker och ärendehandläggning.

Vi brukar ofta anlitas för att hålla halvdags- eller heldagsföreläsningar för den kommunala socialtjänsten. Vid föreläsningarna används ofta Infosoc rättsdatabaser för att åskådliggöra rättspraxis inom det aktuella området.

Ärenderådgivning

Vi anlitas inte sällan för att kunna ge råd i juridiskt kniviga ärenden. Det är inte sällan fråga om att hjälpa till med att utforma ett yttrande till en domstol eller tillsynsmyndighet eller att ge råd för den fortsatta handläggningen i ett komplicerat ärende. I vissa fall får denna rådgivning en någorlunda fast form, närmast att likna med en jourhavande förvaltningsjurist.

Digitala rutinhandböcker

En socialförvaltning har hundratals olika handläggningsmoment som behöver analyseras, dokumenteras och spridas i organisationen. Även HVB-hem har många arbetsrutiner som behöver tas fram i skriftlig form. Många rutiner är kanske inte alls eller ofullständigt dokumenterade. Ibland är det oklart vem som har godkänt rutinerna och om det är uppdaterade med hänsyn till lagändringar eller organisatoriska förändringar.

Vi kan bidra med ett komplett förslag till hur man skapar och underhåller digitala rutinhandböcler. Vi tar fram förslag till innehållsförteckningar, rutinmallar, dokumentmallar, beslutsformuleringar m m. Vi kan skriva eller granska de rutiner som tas fram. Vi kan hjälpa till med att lägga upp rutinerna på kundens intranät eller motsvarande för snabb åtkomst och enkelt underhåll. Läs mer.

Kontakta oss för ytterligare information

Vi kan gärna ge dig ytterligare information om våra konsultjänster. Vi kan visa dig exempel på hur vi brukar arbeta och resonera kring vad vi kan bistå med.